Természetvédelmi határozat

Eger Megyei Jogú Város Közgylésének 30/2010. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete az Eszterházy Károly Fiskola botanikus kertjének helyi jelentség védett természetvédelmi területté nyilvánításáról

Eger Megyei Jogú Város Közgylése azzal a szándékkal, hogy az egri Eszterházy Károly Fiskola botanikus kertjének jellegét, fás- és lágyszárú gyjtemény fennmaradását és további fejlesztését jogi eszközökkel is biztosítsa, ezért az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következ rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1.§

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi jelentség védett természetvédelmi területté nyilvánítja („Eszterházy Károly Fiskola botanikus kertje” megnevezéssel) a Magyar Állam tulajdonát képez, az Eszterházy Károly Fiskola kezelésében található 0550/2 helyrajzi számú 9526 m2 területet.

2.§

A védett terület Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási határán belül, a belterülettel érintkez „Almagyar-tetn” helyezkedik el.

3.§

A védettség indokai és céljai a helyi jelentség védett természetvédelmi terület tekintetében az alábbiak: • a kialakult lágyszárú- és fás növénygyjtemény megrzése, fejlesztése, bvítése; • a biológiai sokféleség megrzése (génmegrzés, ex situ védelem); • oktatási alapfeladatokhoz és kutatásokhoz megfigyel és bemutató hely biztosítása; • az érdekldk számára ismeretszerzési lehetség biztosítása.

4.§

A védett természetvédelmi területek megóvását, rzését, fenntartását /természetvédelmi kezelését/ az Eszterházy Károly Fiskola /3300 Eger, Eszterházy tér 1-3. / látja el és gondoskodik a kezelés anyagi feltételeirl. A természetvédelmi kezelési terv a rendelet 1. számú mellékletét képezi.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetést követ napon lép hatályba. Dr Estefán Géza sk. Habis László sk. Eger Megyei Jogú Város Eger Megyei Jogú Város címzetes fjegyzje polgármestere A rendelet 2010. szeptember 24-én kihirdetésre és a Hivatal aulájában kifüggesztésre került.

Eredeti pdf letöltése


Powered by WordPress. Designed by elogi.